Формуляр

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ......................................................

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

.......................................................... /описание на продукта/

.......................................................... /описание на продукта/

.......................................................... /описание на продукта/

.......................................................... /описание на продукта/

 

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

 

.................................................................................../Име на потребителя/

 

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

Дата ...................                                                                            Подпис  ..................................

                                                                                 /само в случай, че настоящият формуляр е на хартия/